ENVIROMENTAL MANAGEMENT

SCOPE OF ENVIRONMENT & OHS MANAGEMENT SYSTEM

The purpose of DÖRTEL GEMİ Ship Recycling company is to determine the internal and external aspects of the related parties, the national environmental and OHS legislations, which affect the strategic direction and the ability to achieve the result / results of the environmental ISG and Quality management systems. international conventions, BASEL-ILO ISIMO etc. Hong Kong Convention and EU Ship Recycling Regulation MEPC (Marine Environmental Protection Committee decisions) has integrated environmental and OHS regulatory obligations into its activities.

Processes, procedures, instructions and related documents for the implementation of the relevant legislation are established, legal requirements are fulfilled, waste is disposed at the source, hazardous wastes are disposed of by the licensed companies through OHS and environmental measurements (noise, vibration, emission, dust, seawater, soil analysis, The heavy machines periodic controls, grounding, etc.) are carried out by accredited organizations and GEMİSANDER and take necessary measures in case of exceeding the values / in case of non-compliance, follow up the relevant legislation in terms of OHS and environment and continuously monitor its compliance.

The legal regulations related to OHS - Environment are followed by the management responsible. In case of amendment / revocation and new publication, the publication shall be issued by specifying in the form of Evaluation of compliance. Enables the application.

It enables the scrap plate and mines to be generated from scrap ships, to the iron and steel industry, to the raw material, reusable electricity-electronics elektrik machine / deck equipment and equipment to the shipbuilding and yacht industry. In this context, by measuring customer satisfaction, it ensures to increase satisfaction.

Ship Recyclers Association, which has compulsory radiation-gasfree-waste inventory prior to the removal of scrap ships, receives service from institutions with permitted and licensed.

The contractor receives occupational health and safety consultancy from OSGB, and receives service from the Ship Recyclers Association in the areas of consultancy and waste management in the company of Hazardous Materials Safety Consultancy.

In the coordination of OSGB and Ship Recycling Industrialists Association, it provides the OHS / Environment training needs and competence of the employees.

Operations that may occur in fire-the-job accidents and marine pollution have the necessary equipment to be ready for natural disasters. It is ensured with the drills that the employees are ready for emergency situations. GEMİSANDER provides material and coordination services / support.


ÇEVRE & ISG YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMI

DÖRTEL GEMİ Gemi Söküm’ün amacı ve stratejik yönü ile ilgili olan ve çevre ISG ve Kalite yönetim sistemlerinin sonucuna/sonuçlarına ulaşabilme yeteneğini etkileyen, iç ve dış hususları, ilgili tarafların şartlarının belirlemiş, ulusal Çevre ve ISG mevzuatları yanında, Gemi Geri Dönüşüm ile ilgili ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler BASEL-ILO –IMO vb) Hong Kong Sözleşmesi ve AB Gemi Geri Dönüşüm Yönetmeliği MEPC (Deniz Çevre Koruma komitesi kararları) Çevre ve ISG mevzuatı yükümlülüklerini faaliyetlerine entegre etmiştir.

İlgili mevzuatların uygulamasına yönelik süreçler, prosedürler, talimatlar ve ilgili dokümanlar oluşturularak yasal gereklilikler yerine getirilmekte, atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamakta, tehlikeli atıkların bertarafını GEMİSANDER marifetiyle lisanslı firmalar aracılığı ile isg ve çevre ölçümlerini (gürültü, titreşim, emisyon, toz, deniz suyu, toprak analizleri –iş makinaları periyodik kontrolleri,topraklama vb.) akredite kuruluşlar ve GEMİSANDER aracılığı ile yapmakta ve değerlerin aşılması/uygunsuzluk durumunda gerekli önlemleri almakta, ISG ve çevre açısından ilgili mevzuatın takibini yapmakta ve uygunluğunu sürekli takip etmektedir.

İSG - Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler, yönetim sorumlusu tarafından takip edilir. Değişiklik/yürürlükten kaldırılma yeni yayım durumunda mevzuata uygunluğun Değerlendirmesi formunda belirterek yayınlar. Uygulamaya alınmasını sağlar.

Hurda gemilerin sökümünden kaynaklanan hurda saç ve madenlerinin demir çelik sektörüne hammadde , yeniden kullanılabilir elektrik-elektronik –makina/Güverte donanım ve ekipmanları gemi inşa ve yat sanayine sunulmasını sağlar. Bu kapsamda müşteri memmnuniyetini ölçerek, memnuniyeti artırmayı güvence altına almaktadır.

Hurda gemilerin sökümü öncesinde yapılması zorunlu radyasyon-gasfree-Atık envanteri konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği ve izin ve lisansa sahip kurumlardan hizmet almaktadır.

Sözleşmeli OSGB firmasından iş sağlığı ve Güvenliği, Tehlikeli Maddeler Güvenlik Danışmanlığı firmasından danışmanlık ve Atık Yönetim konularında Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneğinden hizmet almaktadır.

Çalışanların ISG/Çevre eğitim ihtiyaçlarını ve yeterliliğini, OSGB ve Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği koordinesinde sağlar.

Faaliyetlerinde meydana gelebilecek yangın-iş kazası-deniz kirliliği ve doğal afetlere hazır olunması için gerekli ekipmanı bulundurur. Tatbikatlarla çalışanların acil durumlara hazır olması sağlanır. GEMİSANDER ‘den malzeme ve koordinasyon hizmet /destek alınır.